Шинжлэх Ухаан, Технологийн Сангийн ерөнхий үйл ажиллагаа болон оюуны өмчийн тухай

05 сарын 22, 2020