Бүтэц, чиг үүрэг


3373

Нийтэлсэн

17.01.05

Share

ШУТСангийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд

1. Санхүү, төлөвлөлтийн хэлтсийн үндсэн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Төсөв бүрдүүлэх

 • Төсвийн төсөл хүлээн авах, боловсруулах
 • Төсвийн хуваарийн санал авах
 • Өр, авлага барагдуулах

Төсөв хуваарилах

 • Салбар хүрээлэнгүүдийн санхүүжилтийн хуваарилалт хийх
 • Зарцуулалтын эрх нээх
 • СБА-уудыг санхүүжүүлэх

Хяналт тавих

 • Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ хүлээн авах, нэгтгэх тайлагнах
 • СБА-уудын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, дараагийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх
 • Эрдэм шинжилгээний зардлын гүйцэтгэл, төсвийн хяналт хийх
 • Зэхэц ажлын авлагын тооцоолол хийх, барагдуулах, хянах
 • Харъяа салбар хүрээлэнгүүдийн санхүүгийн тайлан хүлээн авч шалгах нэгтгэх
 • Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан хүлээн авах, хянах

Сургалт зөвлөгөө өгөх

 • Төслийн санхүүжилтийн зөвлөгөө өгөх
 • Харъяа хүрээлэн төвүүдэд санхүүгийн багц сургалт зохион байгуулах

2. Захиргаа, хяналт шинжилгээний хэлтсийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

 • Судалгаа боловсруулалтын ажлуудын гэрээ болон явцад хяналт-шинжилгээ хийх;
 • Гадаадын болон дотоодын шинжлэх ухааны байгуллага, их дээд сургуулиудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;
 • Салбарын болон байгууллагын хэрэгцээт судалгааг хийх, мэдээллээр хангах;
 • Дотоодын ижил төстэй судалгаа хийдэг эрдэмтдийн оролцоог дээшлүүлэх талаар сургалт, семинар зохион байгуулах, мэдээллээр хангах;
 • Гадаадын болон дотоодын хөрөнгийн эх үүсвэр бүрдүүлэх боломжийг судлах, холбох;
 • Судалгаа боловсруулалтын ажлын мэдээллийн санг бүрдүүлэх;

3. Мэдээллийн сан, маркетингийн хэлтсийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

 • Диссертаци, СБА-ын тайлангийн бүрэн эхийг хүлээж авах, итгэмжлэн хадгалах;
 • СБА, эрдэмтэн, диссертацийн мэдээллийн сан баяжуулах, хөгжүүлж боловсронгуй болгох;
 • Шинжлэх ухааны ололт, амжилт болон эрдэмтэн, судлаачдын бүтээл туурвилыг олон нийтэд сурталчлах;
 • Ном, эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд болон мэдээллийн сангаар үйлчлэх;
 • Судалгаа боловсруулалтын ажлуудын талаарх мэдээллээр цахим хуудсыг шинэчлэх, байнгын ажиллагааг хангах;
 • Эрдэмтдийн СБА-ын үр дүнг бизнесийн байгууллага, хүмүүстэй холбох, зах зээлд нэвтрүүлэх, сурталчилах;

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.