ДҮРЭМ ЖУРАМ

 

1 ИННОВАЦИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=208778&showType=1
2 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН ДҮРЭМ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=209233&showType=1
3 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=206507&showType=1
4 ИННОВАЦИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОГЧИД ГРАНТ ОЛГОХ ЖУРАМ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=208760&showType=1
5 ИННОВАЦИЙН ТӨСӨЛ БҮРТГЭХ ЖУРАМ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=210339&showType=1
6 ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭРГЭД ГАРААНЫ КОМПАНИ БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=206590&showType=1
7 УЛСЫН ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, ЗОХИОН БҮТЭЭХ АЖЛЫН ҮР ДҮНД БИЙ БОЛСОН ОЮУНЫ ӨМЧИЙГ ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЖУРАМ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=206862&showType=1

 

 

Хуваалцах