• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 248770

“Монгол орны ландшафтын экологийн чадавхын үнэлгээ”

Description

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

ШУА-ын Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэлгийн Физик газарзүйн салбарын эрдэмтэн, судлаачид 2017-2019 онд Шинжлэх Ухаан Технологийн сангийн санхүүжилтээр “Монгол орны байгалийн бүс, бүслүүрийн ландшафтын экологийн чадавх” төслийг гүйцэтгэж, үр дүнгээр “Монгол орны ландшафтын экологийн чадавхын үнэлгээ” нэгэн сэдэвт бүтээлийг хэвлүүллээ. Тус бүтээл нь 11 бүлэг, 157 зураг, 125 хүснэгт бүхий 402 хуудастай. Монгол орны нутаг дэвсгэрийг экологийн чадавхын үүднээс үнэлж, зураглахад ландшафтыг бүрдүүлэгч үндсэн 8 элементийн хүрээнд судалгааг явуулж, 8 үндсэн (56 дэд) шалгуур үзүүлэлтээр ландшафтын экологийн чадавхын үнэлгээний аргазүйг боловсруулсан. Тус бүтээлд олон эх сурвалжийн мэдээг ашиглан шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр 8 сэдэвчилсэн давхарга үүсгэж, зураг давхцуулалтын орчин үеийн технологи (машин сургалтын арга, газарзүйн мэдээллийн системд суурилсан орон зайн олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын арга, шаталсан дүн шинжилгээний арга)-ийг ашиглан сэдэвчилсэн давхаргуудыг нэгтгэж “Монгол орны ландшафтын экологийн чадавхын үнэлгээ”-ний зургийг 1:1000000-ын масштабтайгаар боловсруулсан болно.