• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 248760

ТЕХНОЛОГИЙН ТУРШИЛТ ЗҮГШРҮҮЛЭЛТИЙН ТӨСӨЛ

 

“Шинжлэх ухаан технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-ын 1.4.5. “Технологийн туршилт, зүгшрүүлэлтийг төсөл” гэж Инновацийн тухай хуулийн 3.1.9-д хэсэгт заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төслийг хэлнэ.

Сонгон шалгаруулалт

Сонгон шалгаруулах үйл явц

Үргэлжлэн хэрэгжиж буй төслүүд

тухайн онд хэрэгжиж буй төслийн мэдээлэл

Гэрээний загвар

Үлгэрчилсэн загвар

Тайлан хүлээн авах акт, хуудас

Тайлан хүлээн авах акт, хуудас